'શાલભંજિકા’ નો વિસ્તૃત અર્થ શો થાય ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?