વાક્યના પ્રકારો
'સચિને વિદાય લીધી' વાક્યનું કર્મણિ વાક્ય બનાવો.

સચિન વિદાય લે છે.
સચિનથી વિદાય લેવાઈ.
સચિન વિદાય લેશે.
સચિનથી વિદાય લેવાશે નહી‌.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
ક્રિશા રમે છે.

ક્રિશાથી રમાયું
ક્રિશાથી રમાશે
ક્રિશા રમશે
ક્રિશાથી રમાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
મહારાજ રસોઈ પીરસે છે.

મહારાજથી શું રસોઈ પીરસાઈ ?
મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવી
મહારાજથી રસોઈ પીરસાઈ
મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'આજે ચાંદાથી ફાંટ ભરીને ચાંદની લવાશે' આ વાક્યનું કર્તરિ વાક્ય જણાવો.

આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવશે.
આજે ચાંદથી ફાંટ ભરીને ચાંદની લવાશે.
આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવવાનો છે.
આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવનાર હતો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP