વાક્યના પ્રકારો
નીચેનામાંથી કર્તરિ રચનાવાળું વાક્ય શોધો.

આપનાથી ભોળા લોકોનાં વહેમ પોષાઈ રહ્યા છે.
મુંજ ખડખડાટ હસી પડ્યો.
મારાથી એ પ્રાણી પાણી શકાય છે.
એક પણ વાક્ય નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'કાશીમા કાબરી પાછળ દોડ્યા' આપેલ વાક્યને ભાવેપ્રયોગમાં પરિવર્તિત કરો.

કાશીમાં દોડ્યા અને કાબરી દોડી.
એક પણ વિધાન સાચું નથી.
કાશીમાથી કાબરી પાછળ દોડાયું.
કાશીમાથી કાબરી પાછળ દોડાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યોનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તે ખાય છે.

તેને ખવડાવશે
તેનાથી ખવાય છે
તેને ખવડાવે છે
તેની પાસે ખાવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'સ્ત્રીઓએ ભણવું જોઈએ' વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

સ્ત્રીઓને ભણાવવી જોઈએ.
સ્ત્રીઓને ભણાવાય છે.
સ્ત્રીઓને ભણાવે છે.
સ્ત્રીઓથી ભણાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'મધુ હાલરડું ગાય છે' વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

મધુ હાલરડું ગાતી હતી.
મધુથી હાલરડું ગવાતુ નથી.
મધુએ હાલરડું ગાયું.
મધુ હાલરડું ગવડાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP