વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
હીના સેવા કરે છે.

હીનાથી સેવા કરાય છે.
હીનાથી સેવા કરાઈ.
હીનાથી સેવા કરાશે.
હીનાથી સેવા કરાય ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
મેં હાથમાં ધોકેણું લીધું.

મારી પાસે હાથમાં ધોકેણું લેવડાવ્યું.
મારી પાસે હાથમાં ધોકેણું લેવડાવશે.
મારાથી હાથમાં ધોકેણું લેવાયું.
મારી પાસે હાથમાં ધોકેણું લેવડાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
આશા કેવું સરસ ગાય છે !

આશાથી કેવું સરસ ગવાશે !
આશા કેવું સરસ ગાતી હતી.
આશાથી કેવું સરસ ગવાયું !
આશાથી કેવું સરસ ગવાય છે !

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
પુષ્પા કેમ ડરે ?

પુષ્પાથી કેમ ડરાવાશે ?
પુષ્પાથી કેમ ડરાય છે ?
પુષ્પાથી કેમ ડરાય ?
પુષ્પા ડરી ગઈ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરક વાક્ય જણાવો.
ડૉ. વિજયે ઝાયડસમાં નોકરી લીધી.

ડૉ. વિજયે ઝાયડસમાં નોકરી લેવડાવશે.
ડૉ. વિજયને ઝાયડસમાં નોકરી લેવડાવી.
ડૉ. વિજયથી ઝાયડસમાં નોકરી લેવાઈ.
ડૉ. વિજયે ઝાયડસમાં નોકરી લેવડાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP