શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ, ઘોયરું, ઘોટક
ઘોટક, ઘોયરું, ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા
ઘોયરું, ઘોટક, ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ
ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા, ઘોટક, ઘોયરું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

રોહિણી, રોળવું, રેખિક, રોમિયો
રોળવું, રોહિણી, રોમિયો, રેખિક
રેખિક, રોમિયો, રોહિણી, રોળવું
રોમિયો, રેખિક, રોળવું, રોહિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ખોયલ, ખેલન, ખૂલતું, ખુવાર
ખેલન, ખોયલ, ખૂલતું, ખુવાર
ખૂલતું, ખેલન, ખુવાર, ખોયલ
ખુવાર, ખૂલતું, ખેલન, ખોયલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

હેમપુષ્પ, હોદ્દો, હોમાગ્નિ, હોળી
હોળી, હોમાગ્નિ, હોદ્દો, હેમપુષ્પ
હોદ્દો, હેમપુષ્પ, હોળી, હોમાગ્નિ
હોમાગ્નિ, હોળી, હેમપુષ્પ, હોદ્દો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કનિષ્ઠ, કમાડ, કચિયારો, કટોદાન
કટોદાન, કચિયારો, કમાડ, કનિષ્ઠ
કમાડ, કનિષ્ઠ, કટોદાન, કચિયારો
કચિયારો, કટોદાન, કનિષ્ઠ, કમાડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP