શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ચિડિયલ, ચિલ્વન, ચુંબક, ચૂલિકા
ચુંબક, ચિડિયલ, ચૂલિકા, ચિલ્વન
ચૂલિકા, ચુંબક, ચિલ્વન, ચિડિયલ
ચિલ્વન, ચૂલિકા, ચિડિયલ, ચુંબક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

આરોહિણી, આરબ્ધ, આશાવરી, આવરણ
આવરણ, આશાવરી, આરબ્ધ, આરોહિણી
આરબ્ધ, આરોહિણી, આવરણ, આશાવરી
આશાવરી, આવરણ, આરોહિણી, આરબ્ધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નિહાર, નિષ્ઠુર, નિશિવાસર, નીલમ
નિશિવાસર, નિષ્ઠુર, નિહાર, નીલમ
નિષ્ઠુર, નિશિવાસર, નીલમ, નિહાર
નીલમ, નિહાર, નિષ્ઠુર, નિશિવાસર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

યૂરિયા, યુયુત્સા, યૌગિક, યોગવિદ્યા
યોગવિદ્યા, યૌગિક, યુયુત્સા, યૂરિયા
યૌગિક, યોગવિદ્યા, યૂરિયા, યુયુત્સા
યુયુત્સા, યૂરિયા, યોગવિદ્યા, યૌગિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

જિગીષા, જિહ્વા, જીમૂત, જીવાણું
જિહ્વા, જિગીષા, જીમૂત, જીવાણું
જીમૂત, જિહ્વા, જિગીષા, જીવાણું
જીવાણું, જીમૂત, જિહ્વા, જિગીષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP