કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલ જાહેરાત અનુસાર સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્લીયરન્સ સેલ કયા સુધીમાં શરૂ કરવામાં આવશે ?

એપ્રિલ 2023
એપ્રિલ 2021
એપ્રિલ 2022
માર્ચ 2024

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP