કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલી ભારત ગૌરવ યોજના ક્યા મંત્રાલયની છે ?

શિક્ષણ મંત્રાલય
રેલવે મંત્રાલય
સંસ્કૃતિ મંત્રાલય
પૃથ્વી મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં લૉન્ચ કરવામાં આવેલ "રિવર સિટીઝ એલાયન્સ" (RCA) ક્યા મંત્રાલયની પહેલ છે ?

જળશક્તિ મંત્રાલય
પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય
જળશક્તિ મંત્રાલય અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય બંને
શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP