ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ભારતની બધી જ પ્રાદેશીક ભાષાઓમાં સૌપ્રથમ પ્રાદેશિક ચિત્રપટ બનાવવાનું માન ગુજરાતી ભાષાની ફિલ્મને મળે છે.આ ફિલ્મ 1932ના વર્ષમાં રજુ થયેલી હતી. આ ફિલ્મ નીચેનામાંથી કઈ હતી.

કંકુ
લીલુડી ધરતી
મુંબઈની શેઠાણી
નરસિંહ મહેતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું બંધબેસતું નથી ?

લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસ - ભુજ
વિજયવિલાસ પેલેસ ભુજ
અડાલજની વાવ - ગાંધીનગર
પ્રાગમહલ - ભુજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
'ભૂજોડી' શું છે ?

કચ્છમાં વસ્તી એક જાતિ
ભુજની એમ્બ્રોડરીની એક જાતનું નામ
અંજારમાં બનતી ચપ્પલ કે મોજડી નું નામ
ભુજની બાંધણી નું સ્થાનિક નામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP