સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
મનુષ્યના હૃદયમાં ત્રિદલ વાલ્વ ક્યાં જોવા મળે છે ?

જમણાં કર્ણક અને જમણાં ક્ષેપક વચ્ચે
ડાબા કર્ણક અને ડાબા ક્ષેપક વચ્ચે
બે કર્ણકો વચ્ચે
બે ક્ષેપકો વચ્ચે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સ્નેલનો નિયમ શાના માટે છે ?

પ્રકાશનું વક્રીભવન
પ્રકાશનું પરાવર્તન
પ્રકાશનો પ્રવેગ
પ્રકાશનો વેગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પ્રકાશ વર્ષ એટલે શું ?

પ્રકાશના કિરણોએ એક વર્ષમાં કાપેલું અંતર
પ્રકાશનું બ્રહ્માંડમાં વિસ્તરણ
પ્રકાશનું વક્રીભવન
પ્રકાશ પરાવર્તન માટે લાગતો સમય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP