મનોવિજ્ઞાન અને સમાજશાસ્ત્ર (Psychology and Sociology)
કલ્યાણ રાજ્યના મૂળભૂત લક્ષણો કયા છે ?

આપેલ તમામ
ગરીબી નિવારણ કાર્યક્રમ
સામાજિક સેવાઓ
સામાજિક વીમો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP