સાદું રૂપ અને બીજગણિત
100 વ્યક્તિના સમૂહમાં 45 વ્યક્તિ ચા પીવે છે, પરંતુ કોફી પીતા નથી. 40 વ્યકિત કોફી પીવે છે, પરંતુ ચા પીતા નથી, 10 વ્યકિત ચા કે કોફી કાંઈ પીતા નથી. તો ચા અને કોફી બન્ને પીનારાની સંખ્યા કેટલી ?

25
5
10
15

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP