સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક પેઢીમાંથી નીચેની વિગતો મળેલી છે.
શરૂઆતનો સ્ટોક ₹ 10,000, ખરીદી ₹ 60,000, આખરનો સ્ટોક ₹ 30,000 કાચો નફો વેચાણના 20% છે, તો કુલ વેચાણ કેટલું ?

₹ 70,000
₹ 90,000
₹ 40,000
₹ 50,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હર્ઝબર્ગનો અભિગમ ___ પર આધારિત છે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
આરોગ્યરક્ષણ પરિબળો
પ્રોત્સાહક પરિબળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ ડિવિડન્ડ નીતિમાં કંપની મૂડીખર્ચ અને કાર્યકારી મૂડી માટે ચૂકવણી કર્યા પછી જે રકમ વધે તેનો ઉપયોગ ડિવિડન્ડ ચુકવણી માટે કરે છે.

નિયમિત ડિવિડન્ડ નીતિ
શેષ ફાજલ ડિવિડન્ડ નીતિ
સ્થિર ડિવિડન્ડ નીતિ
અનિયમિત ડિવિડન્ડ નીતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઔપચારિક અને અનૌપચારિક માહિતીસંચાર અનુક્રમે ___ અને ___ સ્વરૂપે જોવા મળે છે.

શાબ્દિક, મૌખિક
મૌખિક, લેખિત
મૌખિક, શાબ્દિક
લેખિત, મૌખિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર રોકાણની પ્રવૃત્તિનો છે ?

પાઘડી માંડી વાળવી
ચૂકવેલ ડિવિડન્ડ
મળેલ ડિવિડન્ડ
ઈક્વિટી શેર બહાર પાડવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP