ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી પ્રેરકવાક્ય શોધીને લખો.

તેણે દાખલા ગણાવડાવ્યા
તે બધા દાખલા ગણશે
તેને બધાં દાખલા ગણવા પડશે
તેણે બધા દાખલા ગણ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP