કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

રિબુટીંગ
બ્લુમિંગ
ક્લોનીંગ
ગ્રૂમિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે શુ વપરાય છે ?

ડ્રમ
હેલ્ડ હેન્ડ
ફ્લેટ બેટ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP