ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઈન્દિરા પાણી રેડે છે - કર્મણી વાક્યરચના દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઈન્દિરા પાણી રેડે
ઈન્દિરાને પાણી રેડવું છે
ઈન્દિરાથી પાણી રેડાય છે
ઈન્દિરા પાણી રેડાવે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અત્યારે સમજી જા કેમકે, પછી જરા પણ સમય નહીં મળે. - સંયોજકનો પ્રકાર જણાવો.

અવતરણવાચક
પર્યાયવાચક
સમુચ્ચયવાચક
કારણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP