ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિરોધી શબ્દ જણાવો.

સૂર્ય × રવિ
ગજ × દ્વિપ
છાનીમાની × જાહેર
ચારુ × કાન્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP