ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
છંદ ઓળખાવો.
'ચોમાસું તો ખાસું ખૂબ, દીસે દુનિયા ડૂબાડૂબ,
લોક ઉચારે રાગ મલાર, ખેતર વાવે ખેતીકાર.'

અનુષ્ટુપ
દોહરો
શિખરિણી
ચોપાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ નિરર્થક પ્રયત્ન કરવો એવો અર્થ દર્શાવતો નથી ?

રજનું ગજ કરવું
ધૂમાડાના બાયકા ભરવા
ફીફા ખાંડવા
પાણીમાં લીટા કરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરિ પ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
છાયાથી ગંધર્વના પ્રેમમાં પડાયું.

છાયા ગંધર્વને પ્રેમ કરે છે.
છાયા ગંધર્વના પ્રેમમાં પડી.
શું છાયા ગંધર્વના પ્રેમમાં પડી.
છાયા ગંધર્વને પ્રેમ કરશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP