બાયોલોજી (Biology)
મેરુદંડી પ્રાણીઓમાં અંત:કંકાલ શેનું બનેલું હોય છે ?

અસ્થિ
કાસ્થિ અથવા અસ્થિ
કાચવત્ કાસ્થિ
કાસ્થિ અને અસ્થિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

ભાજનાવસ્થા - રંગસૂત્રનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ જોઈ શકાય છે.
અંત્યાવસ્થા - કોષકેન્દ્રપટલ, ગોલ્ગીપ્રસાધન, પુનઃસ્થાપિત થાય છે.
ભાજનોત્તરવસ્થા - રંગસૂત્રો કોષના વિષુવવૃત્તીય તલમાં ગોઠવાય છે.
પૂર્વાવસ્થા - રંગસૂત્ર બે એકલસૂત્ર અને સાંકળતા સેન્ટ્રોમિયરનું બનેલું છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંતઃકંકાલ અસ્થિનું બનેલું હોય તેવાં પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

શાર્ક - સમુદ્રઘોડો
શાર્ક - રે - ફિશ
લેબિયો - કટલા
લેબિયો - રે - ફિશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કણિકાવિહીન અંતઃકોષરસજાળ કોનું સંશ્લેષણ સ્થળ છે ?

પ્રોટીન
ન્યુક્લિઇક ઍસિડ
લિપિડ
કાર્બોદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સામી મેરુદંડીઓમાં પાચનમાર્ગ કેવા હોય છે ?

સંપૂર્ણ અને સીધો અથવા U આકારનો
સંપૂર્ણ
સીધો અથવા U આકારનો
અપૂર્ણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP