બાયોલોજી (Biology)
સ્પાયરોગાયરાનું જીવન ચક્ર કયા પ્રકારનું છે ?

એક-દ્વિવિધ
એકવિધ
દ્વિવિધ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિમાં કોષરસ વિભાજન કયા પ્રકારે થાય છે ?

ગમે તે તલથી
પરિઘથી કેન્દ્ર તરફ
આપેલ તમામ
કેન્દ્રથી પરિઘ તરફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી એક જોડકું અયોગ્ય છે :

જર્મપ્લાઝમ બેંક - જમીન
કલાત્મક આકર્ષણ - મહાકાયવડ
સંકરણ - પેશીસંવર્ધન
લોકસેવા - ફ્લોદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હર્બેરીયમ પત્રકની જમણી બાજુએ રાખેલ જગ્યામાં લખવાની ચોક્કસ માહિતીનો ક્રમ પસંદ કરો :

પ્રચલિત નામ-કુળ-પ્રાપ્તિસ્થાન-વૈજ્ઞાનિક નામ
પ્રાપ્તિસ્થાન-કુળ-પ્રચલિત નામ-વૈજ્ઞાનિક નામ
વૈજ્ઞાનિક નામ-કુળ-પ્રચલિત નામ-પ્રાપ્તિસ્થાન
કુળ-પ્રચલિત નામ-વૈજ્ઞાનિક નામ-પ્રાપ્તિસ્થાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP