સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક માણસને 12 કિ.મી.નું અંતર 45 મિનિટમાં કાપવાનું છે. જો તે એક તૃતીયાંશ જેટલું અંતર બે તૃતીયાંશ જેટલા સમયમાં કાપે તો બાકીનું અંતર કાપવા તેને કેટલી ઝડપ રાખવી પડશે ?

32 કિ.મી./ કલાક
28 કિ.મી./ કલાક
36 કિ.મી./ કલાક
42 કિ.મી./ કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ટ્રેઈન અને પ્લેટફોર્મની લંબાઈ સમાન છે. જો 90 Km/hr ની ઝડપે ટ્રેઈન પ્લેટફોર્મને 1 મિનિટમાં પસાર કરે છે. તો ટ્રેઈનની લંબાઈ કેટલાં મીટર હોય ?

750
900
600
500

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક કારની ઝડપ તેની મૂળ ઝડપ કરતાં 5 Km/hr વધારવામાં આવે તો 150 Km નું અંતર કાપતાં તેને પહેલાં કરતાં 60 Min ઓછી લાગે છે, તો કારની મૂળ ઝડપ શોધો.

50 Km/hr
30 Km/hr
25 Km/hr
40 Km/hr

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વિમાન આગગાડીથી બમણી ઝડપથી ચાલે છે, વિમાનની ઝડપ પ્રતિ કલાક 60 માઈલ છે, આગગાડી 20 માઈલ અંતર કાપે તેટલા સમયમાં વિમાન કેટલું અંતર કાપશે ?

50 માઈલ
60 માઈલ
30 માઈલ
40 માઈલ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
અજય 5 km/hr ની ઝડપે ચાલીને રેલવે સ્ટેશને પહોંચે છે. તો 7 મિનિટ માટે ટ્રેન ચૂકી જાય છે. જો 6 km/hr ની ઝડપે ચાલે છે તો 8 મિનિટ વહેલો પહોંચે છે. તો સ્ટેશને પહોંચવા કેટલું અંતર કાપવું પડે ?

6.0 km
7.5 km
11 km
5.5 km

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વ્યક્તિ નદીના પ્રવાહની વિરૂદ્ધ દિશામાં 8 કિ.મી./કલાક અને પ્રવાહની દિશામાં 13 કિ.મી./કલાકની ઝડપે બોટ ચલાવી શકે છે. તો નદીના પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

10.5 કિ.મી/કલાક
2.5 કિ.મી/કલાક
5 કિ.મી/કલાક
4.2 કિ.મી/કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP