એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
તટસ્થ રેખાના નકશામાં તટસ્થ રેખા જેમ ઊંચા સ્થાને તેમ તેના પરના સંયોજનોમાંથી ઉપભોક્તાને મળતો સંતોષ.

સરખો મળે છે
ઓછો મળે છે
સ્થિર રહે છે
વધારે મળે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કંપનીના કર્મચારીઓ/ડિરેક્ટરોને બજાર ભાવ કરતાં ઓછા (વટાવે) ભાવે શેર્સ ઓફર કરે તેને ___ કહેવાય.

બોનસ ઈસ્યુ (Bonus Issue)
સ્વેટ ઈસ્યુ (Sweat Issue)
જાહેર ઈસ્યુ (Public Issue)
ખાનગી ઈસ્યુ (Private Issue)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કર્મચારી દ્વારા આપવામાં આવતો અહેવાલ___

મૌખિક માહિતી સંચાર
ઉપરથી નીચે તરફનો માહિતી સંચાર
નીચેથી ઉપર તરફનો માહિતી સંચાર
સમસપાટી માહિતી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP