કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
આમાંથી એક પણ નહિ
એન્ટી સ્પાયવેર
વાયરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?
(I) Cordless mice directly connected with computer.
(II) Mechanical mice use laser rays for movement.
(III) Scanner is used to print documents
(IV) Trackball is a pointing device.

I અને II
માત્ર IV
II અને IV
II અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

બ્લુમિંગ
રિબુટીંગ
ક્લોનીંગ
ગ્રૂમિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP