સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિએ ઘસારો ગણવા માટે નીચેનામાંથી કઈ કિંમત ધ્યાનમાં લેવાય છે ?

ભંગાર કિંમત
ચોપડે કિંમત
ઘસારા બાદ ચોપડે કિંમત
મૂળ કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેપારી વર્ષ કે નાણાંકીય વર્ષ પૂરું થયે વાર્ષિક હિસાબો વેપાર ખાતું, નફાનુકસાન ખાતું તેમજ પાકું સરવૈયું તૈયાર થયા પછી જે ઓડિટ કરવામાં આવે તેને ___ કહેવામાં આવે છે.

આંતરીક ઓડીટ
વાર્ષિક ઓડીટ
ચાલુ ઓડિટ
અંશતઃ ઓડિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે જણાવેલા હિસાબી ધોરણો પૈકી કયું ધોરણ એસેસીએ તેના ધંધા કે વ્યવસાયના શીર્ષક હેઠળની આવકોની નોંધ માટે અમલ કરવાનું હોય છે.

કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરેલાં હિસાબી ધોરણ
વિવેકપૂર્ણ હિસાબી ધોરણ
ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયાએ નક્કી કરેલાં હિસાબી ધોરણ
જે તે રાજ્યમાં પ્રવર્તમાન પારંપરિક હિસાબી ધોરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
લિક્વિડેટરે આવક-જાવકનું છેવટનું પત્રક ક્યારે રજૂ કરવાનું હોય છે ?

દર બે વર્ષે
દર ત્રણ વર્ષે
દર વર્ષે
જ્યારે વિસર્જનનું કામ સંપૂર્ણ થાય ત્યારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP