સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જૈવિક મિલકતો કયા હિસાબી ધોરણ સંબંધિત છે ?

હિસાબી ધોરણ - 21
હિસાબી ધોરણ - 1
હિસાબી ધોરણ - 41
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સમાં સમાવિષ્ટ થતી બાબતો -

આપેલ તમામ
સંચાલક મંડળની રચના (બોર્ડ)
શેરહોલ્ડરોના અધિકારો
નાણાંકીય હિસાબોમાં રજૂઆત અને પ્રગટીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
આખર સ્ટોકોનું મૂલ્યાંકન –

બંને હિસાબમાં કારખાના પડતરે દર્શાવાય છે.
બંને હિસાબમાં ઉત્પાદન પડતરે દર્શાવાય છે.
પડતરના હિસાબમાં ઉત્પાદન પડતરે તથા નાણાંકીય હિસાબમાં કારખાના પડતર દર્શાવાય છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
X અભિગમ હેઠળ ___ Y અભિગમ હેઠળ ___ મુજબની સંદેશા-વ્યવહાર પદ્ધતિ હોય છે.

પ્રતિસાદ, હુકમ
હુકમ અને પ્રતિસાદ, હુકમ
હુકમ, પ્રતિસાદ
હુકમ, હુકમ અને પ્રતિસાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જાંગડથી વેચેલા માલ અંગે વર્ષનાં અંતે ગ્રાહક તરફથી જો કોઈ નિર્ણય મળ્યો ન હોય તો તે સ્ટોક હિસાબોમાં ક્યાં દર્શાવવામાં આવે છે.

પાકા સરવૈયામાં મૂડી-દેવાં બાજુ
પાકા સરવૈયામાં મિલકત-લેણા બાજુ
નફા-નુકસાન ખાતે જમા બાજુ
વેપાર ખાતે ઉધાર બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓડિટરે પોતાનો અહેવાલ કોની સમક્ષ રજૂ કરીને પોતાની ફરજ પૂરી થયેલી ગણાશે ?

કેન્દ્ર સરકાર
શેર હોલ્ડરો
કંપની સેક્રેટરી
સંચાલકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP