ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અંત્યાનુપ્રાસ અલંકારનું ઉદાહરણ શોધો.

મનગમયંતી બોલ દમયંતી નળે પાડ્યો સાદ
સતી ખેદ હતી જોતી, વધને વધતો જતો
સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ તમામ, એક માનવી કાં ગુલામ
મામા આવ્યા, લાવ્યા મજાની વાતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના વિકલ્પમાંથી વર્ણાનુપ્રાસ અલંકારનું ઉદાહરણ શોધો.

દમયંતીનું મુખ જાણે ચંદ્ર
ગિલો ગામમાં ગયો
સત્ય પરમેશ્વર છે.
યામિનીનું મુખ ચંદ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો.
કાંકરો નાખવો

નડતર દૂર કરવું
અડચણ ઉભી કરવી
ઝીણા પથ્થર નાંખવા
કાંકરા ફેંકવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સાપને ઘેર સાપ પરોણો કહેવતનો અર્થ શું થાય ?

સજ્જનો સાથે દુર્જનોનો મેળાપ થવો
સજ્જન વ્યક્તિના ઘરે સાપ નીકળવો
સજ્જનો સાથે સજ્જનોનો મેળાપ થવો
દુર્જનો સાથે દુર્જનોનો મેળાપ થવો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP