સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ માં હાથ પર રોકડ તેમજ મંગાવવામાં આવેલી થાપણોનો સમાવેશ થાય છે.

કામગીરી પ્રવૃતિઓ
રોકડ પ્રવાહ
રોકડ સમકક્ષ
રોકડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ રકમનો પસંદગીના લેણદારોમાં સમાવેશ થતો નથી ?

દેવીહુંડી
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
પ્રોવિડન્ટ ફંડ
સરકારના વેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP