સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જાહેરાત એ ___ ખર્ચ છે.

વેચાણ વિતરણ પરોક્ષ
પ્રત્યક્ષ ખર્ચ
કારખાના પરોક્ષ
વહીવટી પરોક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ખરીદ નોંધની કુલ રકમની ખતવણી જે ખાતાંની ઉધાર બાજુ કરવામાં આવે છે તે છે :

માલ ખાતું
ખરીદ પરત ખાતું
ખરીદ ખાતું
વેચાણ ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નામું, નામાપદ્ધતિ, ઓડિટિંગ અને અન્વેષણ ઉત્તરોત્તર વિસ્તૃત અર્થ ધરાવતા શબ્દો કહેવાય ?

અતિશયોક્તિ ગણાય.
કંઈ કહેવાય નહીં
ના
હા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વિલીનીકરણ સ્વરૂપનાં સંયોજન મુજબ સંયોજન અંગે જે ખરીદ કિંમતનો અવેજ નક્કી થાય તેનું સ્વરૂપ ___

પ્રેફ. શેર સ્વરૂપે જ હોવું જોઈએ.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઈ.શેર, ડિબેન્ચર્સ સ્વરૂપે હોવું જોઈએ.
શેર સ્વરૂપે જ હોવું જોઈએ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP