સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'સ્ત્રીધન' તરીકે નીચે પૈકી નાદારી અંગે કયો મુદ્દો સાચો છે.

મિલકત
નાદારની પત્નીની લોન
નહિ ચૂકવવાનું દેવું
પતિની બચત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલ અને સેવા કરની પરિષદના ચેરમેન કોણ હોય ?

મુખ્યમંત્રી
રાષ્ટ્રપતિ
કેન્દ્રીય નાણાંમંત્રી
પ્રધાન મંત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેમાંથી કઈ ભૂલ કાચા સરવૈયાને અસર કરતી નથી ?

ખાતાંનો સરવાળો ખોટો કરાય
ખાતાંની ખોટી સિલકો શોધાય
રકમ ખોટા ખાતાંમાં પણ સાચી બાજુએ લખાય
આપેલ પૈકી એક પણ નહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP