સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શકમંદ અને ડૂબત દેવાદારોની ઘાલખાધ ક્યાં નોંધાવામાં આવશે ?

સ્થિતિદર્શક નિવેદનમાં દેવાં બાજુ
તૂટ ખાતામાં જાવક બાજુ
કાચાં દેવાં તરીકે
તૂટ ખાતાંમાં આવક બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયું પ્રીમિયમ વીમા કંપની માટે ખર્ચ છે ?

સ્વીકારેલા પુનઃ વીમા પરનું
આપેલા પુનઃ વીમા પરનું
સીધા ધંધા પરનું
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અભિપ્રેરણ ___ માટે મહત્વનું છે.

બદલાવ માટે ન્યૂનતમ પ્રતિકાર
આપેલ તમામ
કર્મચારીબળમાં સ્થિરતા
સંકલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ___ ડિવિડન્ડનો દર નક્કી કરે છે અને ___ ને તે જાહેર કરવા ભલામણ કરે છે.

કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર
બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ, શેરધારકો
રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર
શેરધારકો, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ બાબત નામાની મર્યાદા છે ?

ધંધાનું મૂલ્ય નક્કી કરે છે
તે કરવેરાની ચુકવવાપાત્ર રકમ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે
તે અંગત પૂર્વગ્રહોથી અસર ગ્રસ્ત હોય છે
તુલનાત્મક અભ્યાસની સગવડ પૂરી પાડે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનાં વિધાનો પૈકી ક્યું વિધાન પડતર હિસાબી પદ્ધતિનો હેતુ નથી.

કરવેરા નક્કી કરવા
પડતર નક્કી કરવી
વેચાણકિંમત નક્કી કરવી
સંચાલકોના નિર્ણય ઘડતરમાં સહાય થવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP