સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હેલ્સી યોજના મુજબ કર્મચારીને બચાવેલા સમયના ___ જેટલુ વેતન બોનસ તરીકે કર્મચારીને આપવામાં આવે છે બાકીનું બચાવેલા વેતન ___ ફાળે જાય છે.

90%, માલિકને
50%, માલિકને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
90%, પણ કર્મચારીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલ અને સેવા કર ___ આધારે વસૂલ થાય છે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
માલના ઉત્પાદનના આધારે
સેવા પૂરી પાડવાના આધારે
માલ અને સેવાના ઉપભોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્થિતિદર્શક નિવેદન મુજબ તૂટ અને List - H નાં વિવરણ (તૂટખાતા) મુજબની તૂટ ___

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અસમાન હોવી જોઈએ
સમાન હોવી જોઈએ
હવાલા નાખીને દૂર કરવી જોઈએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP