સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
byx એટલે શું ?

સાપેક્ષ ચલ
x ની કિંમતમાં એક એકમનો ફેરફાર કરવાથી y ની કિંમતમાં થતો અંદાજી ફેરફાર
અંતઃખંડ
y ની કિંમતમાં એક એકમનો ફેરફાર કરવાથી x ની કિંમતમાં થતો અંદાજી ફેરફાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મૂડીબજાર કયા બજાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

લાંબાગાળાની લોન બજાર
આપેલ તમામ
ઔદ્યોગિક જામીનગીરી બજાર
સરકારી જામીનગીરી બજાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલ અને સેવા કર ___ આધારે વસૂલ થાય છે.

માલ અને સેવાના ઉપભોગ
માલના ઉત્પાદનના આધારે
સેવા પૂરી પાડવાના આધારે
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP