સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો રોકડમેળ મુજબની બાકી રૂ. 8000 છે. રૂ.5000 અને રૂ.18000 ના ચેક લખેલ પરંતુ બેંકમાં રજૂ થયા નથી તો સિલકમેળ પછી પાસબુકની સિલક કેટલી થશે ?

₹ 31000
₹ 23000
₹ 8000
₹ 13000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધો ખરીદનાર કંપની તરફથી જે શેર મળે તે શેરની ખરીદકિંમતની ગણતરી વખતે ___ કિંમત ધ્યાનમાં લેવાય.

સરેરાશ
પડતર
બજાર કિંમત
દાર્શનિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
આખર સ્ટોકોનું મૂલ્યાંકન –

બંને હિસાબમાં કારખાના પડતરે દર્શાવાય છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
બંને હિસાબમાં ઉત્પાદન પડતરે દર્શાવાય છે.
પડતરના હિસાબમાં ઉત્પાદન પડતરે તથા નાણાંકીય હિસાબમાં કારખાના પડતર દર્શાવાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ ઓડિટર માટે ફરજિયાત ન હોવા છતાં હિતાવહ ગણાય.

અણધારી તપાસ
નિત્ય તપાસ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઓડિટ પ્રક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP