સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ગયા વર્ષના સૂચિત ડિવિડન્ડને કઈ પ્રવૃત્તિમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે ?

રોકાણની પ્રવૃત્તિ
કામગીરીની પ્રવૃત્તિ
બિનરોકડ વ્યવહાર
નાણાંકીય પ્રવૃત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વર્ષના અંતે જાંગડથી વેચેલા માલ અંગે ગ્રાહક તરફથી નિર્ણયની જાણ કરવામાં આવેલ ન હોય તો તે અંગે માલ સ્ટોક અંગે હવાલાની નોંધ કરતી વખતે કઈ રકમ ધ્યાનમાં લેવાય છે ?

બજાર કિંમત
પડતર કિંમત
બજાર કિંમત અને પડતર કિંમત માંથી જે વધુ હોય તે
બજાર કિંમત અને પડતર કિંમત માંથી જે ઓછી હોય તે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધો ખરીદનાર કંપની તરફથી જે શેર મળે તે શેરની ખરીદકિંમતની ગણતરી વખતે ___ કિંમત ધ્યાનમાં લેવાય.

સરેરાશ
દાર્શનિક
પડતર
બજાર કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલસામાન અંકુશનો ઉદ્દેશ છે.

આપેલ તમામ
માલસામાન ખરીદીનો ખર્ચ લઘુતમ રહે.
કાચોમાલ જરૂરી સમયે મળી રહે.
ઉત્પાદન સાતત્ય જળવાઈ રહે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP