સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે શાખા મુખ્ય ઑફિસ વતી ખર્ચા ચૂકવે તો શાખા ખાતે ___ ખાતું ઉધાર થાય છે.

મુખ્ય ઓફિસ
ખર્ચ ખાતું
એક પણ નહીં
શાખા ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અધૂરા ભરપાઈ ઈક્વિટી શેર, બોનસ દ્વારા પૂર્ણ ભરપાઈ કરવા માટે શેનો ઉપયોગ કરી શકાય નહીં.

જામીનગીરી પ્રીમિયમ
એક પણ નહીં
સામાન્ય અનામત
ન.નુ. ખાતું (જમાબાકી)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
"જોખમનું પ્રમાણ વધારીને મૂડીની પડતર ઘટાડી શકાય", એવું મિલકત-દેવાં સંચાલનનાં કયા સિદ્ધાંતમાં દર્શાવેલ છે ?

મૂડી પડતરના
જોખમ અને પરિવર્તનના
શાખ તરલતાના
ઈષ્ટતમપણના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP