સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલ અને સેવા કર ___ આધારે વસૂલ થાય છે.

સેવા પૂરી પાડવાના આધારે
માલના ઉત્પાદનના આધારે
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
માલ અને સેવાના ઉપભોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકાણોનાં વ્યાજ સહિતનાં ખરીદ વેચાણ હોય ત્યારે વ્યાજ ગણવાની મુદત છેલ્લા વ્યાજની તારીખથી ___ તારીખ સુધીની ગણવી.

પ્રથમ વ્યાજની
ખરીદીની
વેચાણની
સોદાની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે ભાગીદારી પેઢીની નાદારીનો મુદ્દો હોય ત્યારે, ભાગીદારનું પોતાનું તૂટ ખાતું જે 'અંગત તૂટ' બતાવે તે ___ ચોપડે ન આવે.

પેઢીના
પેટીની મૂડી માટે
બધા ભાગીદારોનાં મૂડી ખાતે કે
એ ભાગીદારીનાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો રોકડપ્રવાહ રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડપ્રવાહ છે ?

યંત્રની ઊપજ
કરવેરાની ચુકવણી
ડિવિડંડની ચુકવણી
ડિબેન્ચર પરત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP