સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલ અને સેવા કર ___ સિદ્ધાંત આધારિત છે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઉદ્ભવ આધારિત
આપેલ બંને
ઉપભોગ આધારિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જૈવિક મિલકતો કયા હિસાબી ધોરણ સંબંધિત છે ?

હિસાબી ધોરણ - 41
હિસાબી ધોરણ - 21
હિસાબી ધોરણ - 1
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ખરેખર ચુકવેલા કારખાના પરોક્ષ ખર્ચા ₹ 50,000, પ્રત્યક્ષ મજરી ₹ 92,000, વસૂલાતનો દર પ્રત્યક્ષ મજૂરીના 50% છે તો શું ગણાશે ?

₹ 4,000 વધુ વસૂલાત
₹ 8,000 વધુ વસૂલાત
₹ 4,000 ઓછી વસૂલાત
₹ 8,000 ઓછી વસૂલાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર ધંધાકીય વ્યવહાર નથી ?

માલનું વેચાણ
ધંધાના માલિકના ઘરના વેરાની ચુકવણી
વેચાણ વેરાની ચુકવણી
ધંધાર્થે ખરીદેલો માલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP