સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે માલ પર અમૂક પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ હોય અને કેટલીક પ્રક્રિયા બાકી હોય ત્યારે તેને માલ કહે છે.

કાચો માલ
તૈયાર માલ
અંશતઃ તૈયાર માલ
ચાલુ કામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કયા વિસર્જનને ફરજિયાત વિસર્જન કહેવાશે ?

અદાલતની દેખરેખ હેઠળ
સ્વૈચ્છિક
ટ્રીબ્યુનલ દ્વારા
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અભિપ્રેરણ ___ માટે મહત્વનું છે.

બદલાવ માટે ન્યૂનતમ પ્રતિકાર
સંકલન
આપેલ તમામ
કર્મચારીબળમાં સ્થિરતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP