સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એસિડ ટેસ્ટ ગુણોત્તરનું બીજું નામ ___

ઝડપી ગુણોત્તર
ચાલુ ગુણોત્તર
ધીમો ગુણોત્તર
પ્રવાહી ગુણોત્તર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એટલે ચોપડામાં કરેલી નોંધને તેની સાથેના દસ્તાવેજી પુરાવાને આધારે બરાબર છે તે નક્કી કરવું.

વાઉચિંગ
એકાઉન્ટિંગ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મૂલ્યાંકન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સંયોજન વખતે ધંધો વેચનાર કંપનીના ચોપડે પ્રેફરન્સ મૂડીની મૂળ રકમ કયા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે ?

પ્રેફરન્સ શેરહોલ્ડર્સ ખાતે
મૂડી અનામત ખાતે
ઈક્વિટી શેરમૂડી ખાતે
માલ મિલકત નિકાલ ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ પ્રાથમિક માહિતી નથી ?

સરકારી પ્રકાશનો દ્વારા મળતી માહિતી
પરોક્ષ તપાસ દ્વારા મળતી માહિતી
પ્રત્યક્ષ તપાસ દ્વારા મળતી માહિતી
ખબરપત્રી દ્વારા મળતી માહિતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શ્રી અમર માસિક ₹ 30,000નો પગાર અને ₹ 10,000 નું મોંઘવારી ભથ્થું મેળવે છે. માલિક તરફથી તેમના વતી આવકવેરાના ₹ 30,000 પણ ભરપાઈ કરી આપવામાં આવ્યા છે. આકારણી વર્ષ 2018-19 માટે શ્રી અમલનો ગ્રોસ પગાર કેટલો હશે ?

₹ 3,60,000
₹ 3,90,000
₹ 5,10,000
₹ 4,80,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP