સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચું નાણાંકીય લિવરેજ એટલે શું ?

નાણાંકીય ખર્ચનું ઓછું પ્રમાણ
સ્થિર ખર્ચનું વધુ પ્રમાણ
નાણાંકીય ખર્ચનું વધુ પ્રમાણ
સ્થિર ખર્ચનું ઓછું પ્રમાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોક ગુણોત્તર, દેવાદાર ગુણોત્તર, લેણદાર ગુણોત્તર, મિલકતોનો ચલનદર વગેરેના ગુણોત્તરો ગણાય.

મૂડીમાળખા
પ્રવાહિતા
પ્રવૃત્તિ
વેચાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કંપની ઓડિટરનાં અહેવાલ ઓર્ડર CARO 2003 નીચે પૈકી કઈ કંપનીને લાગુ પડશે ?

વીમા કંપનીઓ
બેન્કિંગ કંપનીઓ
ઉત્પાદક કંપનીઓ
ગેરંટી કંપનીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP