સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે દર્શાવેલી કઈ વિગત પડતરના પત્રકમાં દર્શાવાતી નથી?

અર્ધ તૈયાર માલનો સ્ટોક
પગાર
માલસામાનના ભંગારની ઊપજ
સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ ગયેલી રકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતીય હિસાબી ધોરણ નં‌. 14 મુજબ ખરીદ કિંમત નક્કી કરતી વખતે જૂની કંપની (ધંધો વેચનાર) નાં ડિબેન્ચરનો સમાવેશ નીચે પૈકી શેમાં નથી કરાતો ?

ચોખ્ખી મિલકતમાં
પાઘડીમાં
ખરીદ કિંમતમાં
નવી કંપની માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી ___ એ કૃત્રિમ વ્યક્તિ છે.

સુરેશ પટેલ
અમિતાભ બચ્ચન
નડિયાદ નગરપાલિકા
ગુજરાત યુનિવર્સિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP