સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હર્ઝબર્ગનો અભિગમ ___ પર કરવામાં આવેલા સંશોધન પર આધારિત હતો.

ઈજનેરો
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
એકાઉન્ટન્ટ્સ
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ગેટ (GATT) ની સ્થાપના સમયે તેમાં કેટલાં રાષ્ટ્રો સંકળાયેલાં હતાં ?

28 રાષ્ટ્રો
32 રાષ્ટ્રો
23 રાષ્ટ્રો
38 રાષ્ટ્રો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધાની કુલ મિલકત ₹ 18,00,000 દેવાં ₹ 10,00,000 અપેક્ષિત વળતર દર 12.5%, વાર્ષિક સરેરાશ નફો ₹ 1,16,000 હોય ત્યારે મૂડીકૃત નફાના ધોરણે પાઘડી શોધો.

₹ 1,25,000
₹ 1,28,000
₹ 1,16,000
₹ 4,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કયા વ્યવહારની કુલ રકમની ખરીદખાતામાં ખતવણી કરાય છે ?

ઉધાર ખરીદી
મશીનરીની ખરીદી
ખરીદ પરત
સ્ટેશનરીની રોકડેથી ખરીદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP