સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાકીય લિવરેજને ___ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ઇક્વિટી પરનો વેપાર
ડિબેંચર હોલ્ડરોનું વળતર
શેર હોલ્ડરોનું વળતર
શેરદીઠ કમાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કઈ પદ્ધતિ પરોક્ષ ખર્ચની વસૂલાતની પદ્ધતિ નથી :

પ્રત્યક્ષ માલસામાન ખર્ચ પર ટકાવારીની પદ્ધતિ
કુલ પડતર ખર્ચ પર ટકાવારીની પદ્ધતિ
પ્રાથમિક પડતર ખર્ચે પર ટકાવારીની પદ્ધતિ
પ્રત્યક્ષ મજૂરી ખર્ચ પર ટકાવારીની પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
‘માલિકી અને વ્યવસ્થાપન બન્ને એકબીજાથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે‘ આ વિધાન કયા મોડેલ પ્રમાણે સાચું ઠેરવી શકાય ?

એંગલો-અમેરિકન મોડેલ
જાપાનીસ મોડેલ
જર્મન મોડેલ
એંગો-ઇંડિયન મોડેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
તા. 31-3-2018ના રોજ પા.સ.માં મકાન પર ઘસારાની જોગવાઈ ₹ 2,80,000 છે. વર્ષ દરમિયાન ₹ 1,00,000ની મૂ.કિં.નું મકાન જેના પર ભેગો થયેલો ઘસારો ₹ 60,000 છે તે ₹ 20,000ની કિંમતે વેચી નાખવામાં આવ્યું હતું. ₹ 80,000 ઘસારો ચાલુ વર્ષ દરમિયાન ન.નુ.ખાતે ઉધારાય છે. તો તા.31-3-2019 ના રોજ પા.સ.માં મકાન પર ઘસારાની જોગવાઈ ખાતે કેટલી રકમ હશે ?

₹ 3,00,000
₹ 4,00,000
₹ 2,00,000
₹ 5,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વ્યવસ્થાતંત્રીય માહિતીસંચારને અસરકારક બનાવવા માટેનાં પરિબળો ___ છે.

વ્યવસ્થાતંત્રીય માળખું
ઔપચારિક માધ્યમ
આપેલ તમામ
કાર્ય વિશિષ્ટીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP