સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કંપનીના 2018-19 ના પ્રથમ ચાર માસની માહિતી નીચે મુજબ છે :
 એપ્રિલમેજૂનજુલાઈ
વેચાણ3,60,0004,20,0004,00,0005,00,000
વેચાણ રોકડમાં 20% અને ઉધાર 80% છે. ઉધાર વેચાણના 60% વેચાણ પછીના મહિનામાં વસૂલ થાય છે અને 40% વેચાણ પછીના બીજે મહિને વસૂલ થાય છે. જૂન અને જુલાઈમાં ઉધાર વેચાણ પેટે કેટલી રકમની ઉઘરાણી થઈ હશે ?

₹ 3,74,400 અને ₹ 2,49,600
₹ 3,16,800 અને ₹ 3,93,600
₹ 3,74,400 અને ₹ 3,93,600
₹ 3,16,800 અને ₹ 3,26,400

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલ અને સેવા કર ___ આધારે વસૂલ થાય છે.

સેવા પૂરી પાડવાના આધારે
માલ અને સેવાના ઉપભોગ
માલના ઉત્પાદનના આધારે
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
યુગપત સમીકરણની પદ્ધતિ ___

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
કારખાના પરોક્ષ ખર્ચ ફાળવણીની પદ્ધતિ
વહીવટી ખર્ચની ઉત્પાદન ખાતે ફાળવણીની પદ્ધતિ
સેવા વિભાગના ખર્ચા ઉત્પાદન ખાતે ફાળવણીની પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP