બાયોલોજી (Biology)
આદિકોષકેન્દ્રી સજીવોમાં કઈ કણિકાનો અભાવ હોય છે ?

ફૉસ્ફેટ કણિકા
ગ્લાયકોજન કણિકા
મેદ કણિકા
સિયાનોફાયસિન કણિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ અંગિકા અંતઃપટલતંત્રનો ભાગ નથી ?

પેરોક્સિઝોમ્સ
આપેલ તમામ
હરિતકણ
કણાભસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પેરાથાઈરોઈડ ગ્રંથિનો અંતઃસ્ત્રાવ કર્યો બંધ ધરાવે છે ?

એસ્ટર
પેપ્ટાઈડ
ગ્લાયકોસિડીક
ફૉસ્ફોડાય એસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સ્પાયરોગાયરા કેવું જીવનચક્ર દર્શાવે છે ?

દ્વિવિધ
એક-દ્વિવિધ
એકવિધ
ત્રિવિધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભજનાવસ્થામાં રંગસૃત્રિકાઓની સંખ્યા કેટલી હોય છે ?

એક સમભાજનમાં અને બે અર્ધીકરણમાં
બે સમભાજનમાં અને એક અર્ધીકરણમાં
અર્ધીકરણ અને સમભાજન બંનેમાં બે
બે સમભાજનમાં અને ચાર અર્ધીકરણમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફક્ત RNA માં જ જોવા મળતો હોય એવો બેઈઝ કયો ?

યુરેસીલ
સાયટોસીન
થાયમિન
ગ્વાનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP