બાયોલોજી (Biology)
કઈ રચના વનસ્પતિ અને પ્રાણીકોષોમાં જુદા-જુદા ઉત્સેચકો ધરાવે છે ?

કોષકેન્દ્ર
લાઈસોઝોમ
કોષકેન્દ્રીકા
સૂક્ષ્મકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં પ્રજનનની કઈ પદ્ધતિઓ જોવા મળે છે ?

સંયુગ્મન
અવખંડન
આપેલ તમામ
બીજાણુ જનન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવંત સજીવોના અભ્યાસને શું કહે છે ?

એક પણ નહિ
ભૌતિકવિજ્ઞાન
જીવવિજ્ઞાન
રસાયણ વિજ્ઞાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફ્લુઈડ મોઝેઈક મોડલ એ કોનું મોડેલ છે ?

કોષરસ
કોષકેન્દ્ર
કોષરસપટલ
કોષદીવાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સજીવોની કોષદિવાલ પેપ્ટીડોગ્લાઈકેનની બનેલી છે ?

આપેલ તમામ
સ્પાઈરોકીટ
સાયનો બૅક્ટેરિયા
ફર્મિક્યુટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP