બાયોલોજી (Biology)
લિપિડ ક્યા બંધની હાજરીનો સૂચક છે ?

ગ્લાયકોસિડીક બંધ
હાઈડ્રોજન બંધ
એસ્ટર બંધ
ફોસ્ફોડાય એસ્ટર બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાણીના અણુમાં H અને O એકબીજા સાથે કેટલા અંતરે જોડાય છે ?

104.45 પીકોમીટર
95.84 × 10-12 મીટર
95.84 મીટર
10-12 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર પાતળા તંતુ જેવા દેખાય એ કયા તબક્કાનું સૂચન કરે છે ?

ડાયકાઈનેસીસ
પેકિટીન
ડિપ્લોટીન
લેપ્ટોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઈન્ટરકાયનેપ્સીસ એટલે___

આંતરાવસ્થા અને વિભાજન અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો
અર્ધીકરણની બે અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો
જે કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો
સમભાજન અને કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આંતરકોષ વિભાજન એટલે___

ઈન્ટરકાઈનેસીસ
સિનસીટીયમ
વ્યતિકરણ
સાયનેપ્સિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP