બાયોલોજી (Biology)
પ્રથમ અર્ધીકરણના વિભાજન દરમિયાન સમજાત રંગસૂત્રની જોડની રંગસૂત્રિકાઓ વચ્ચે જનીનીક દ્રવ્યની ફેરબદલી થાય છે. તેને શું કહે છે ?

સ્વસ્તિક
સાયનેપ્સિસ
રૂપાંતરણ
વ્યતીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંજીવન શક્તિનું પ્રમાણ કયા સમુદાયમાં વધુ હોય છે ?

સછિદ્ર
પૃથુકૃમી
શૂળત્વચી
સરીસૃપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રયોગશાળામાં સમવિભાજનનો અભ્યાસ કરવાનું સૌથી સારું દ્રવ્ય કયું છે ?

પર્ણાગ્ર
મૂલાગ્ર
અંડાશય
પરાગાશય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રદ્રવ્ય શેનું બનેલું હોય છે ?

હિસ્ટોન પ્રોટીન
બિનહિસ્ટોન પ્રોટીન
DNA અને RNA
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિખંડી હૃદય ધરાવતાં પ્રાણીમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

કટલા
સાલામાન્ડર
મગર
લેબિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અદેહકોષ્ઠી, કૂટ દેહકોષ્ઠી અને દેહકોષ્ઠીમાં અનુક્રમે કયા સમુદાયોનો સમાવેશ થાય છે ?

નુપુરક, સૂત્રકૃમિ, પૃથુકૃમિ
પૃથુકૃમિ, નુપૂરક, સૂત્રકૃમિ
સંધિપાદ, મૃદુકાય, સૂત્રકૃમિ
પૃથુકૃમી, સૂત્રકૃમિ, નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP