બાયોલોજી (Biology)
સૂક્ષ્મનલિકાઓ શેમાં ભાગ લે છે ?

કોષવિભાજન
DNA નક્કી કરવા
પટલના બંધારણ
સ્નાયુસંકોચન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં પ્રજનનની કઈ પદ્ધતિઓ જોવા મળે છે ?

આપેલ તમામ
બીજાણુ જનન
સંયુગ્મન
અવખંડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી વનસ્પતિના નમૂનાના સંગ્રહ માટેનો સચોટ ક્રમ દર્શાવે છે...

એકત્રીકરણ-દાબન-શુષ્કન, વિષાક્તન, આરોપણ
એકત્રીકરણ-શુષ્કન-દાબન-વિષાકતન-આરોપણ
એકત્રીકરણ-શુષ્કન-વિષાકતન-દાબન-આરોપણ
એકત્રીકરણ-દાબન-આરોપણ-શુષ્કન, વિષાકતન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા વર્ગમાં રુધિરાભિસરણતંત્ર બંધ પ્રકારનું અને મહાધમની કમાન ડાબી બાજુ વળે છે ?

સસ્તન
ઊભયજીવી
વિહંગ
સરીસૃપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના જુદા-જુદા સ્તરે ગોઠવાયેલા સજીવોનાં જૂથોને જે દરજ્જો આપવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?

વર્ગક
વર્ગીકૃત શ્રેણી
કક્ષા
શ્રેણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP