બાયોલોજી (Biology)
બે ભિન્ન જાતિનાં નર અને માદા વચ્ચે કરવામાં આવતાં સંકરણને શું કહે છે ?

અંતઃજાતીય સંકરણ
આંતરજાતીય સંકરણ
આંતર પ્રજાતીય સંકરણ
બર્હિસંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હરિતકણના સ્ટ્રોમામાં કયાં ઘટકો આવેલાં નથી ?

પ્રોટીન
80s રિબોઝોમ્સ
વલયાકાર - DNA
70s રિબોઝોમ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિગેઝિસ ઉત્સેચક શક્તિ ક્યાંથી ઉપયોગમાં લે છે ?

GDP ના પાયરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી
AMP ના પાયરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી
GTP ના પાપરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી
ATP ના પાયરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષકેન્દ્રની રચનામાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

આપેલ તમામ
કોષકેન્દ્રીકા
રંગસૂત્રદ્રવ્ય
કોષકેન્દ્રપટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આદિકોષકેન્દ્રી સજીવોમાં રસસ્તરના વિસ્તરણને લીધે શેનું નિર્માણ થાય છે ?

મેસોઝોમ્સ
રસધાની
નલિકાઓ અને પટલીકાઓ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૃથ્વી પરના મહત્તમ જૈવિક અણુ કાર્બોદિતનું નિર્માણ કોના દ્વારા થાય છે ?

કેટલાક બૅક્ટેરિયા, લીલ, લીલી વનસ્પતિ
લીલી વનસ્પતિ, ફૂગ, લીલ
વાઈરસ, બૅક્ટેરિયા, ફૂગ
ફૂગ, લીલ, બૅક્ટેરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP